Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
electric charge
electric+charge
[i'lektrik't∫a:dʒ]
danh từ
điện tích(Tech) điện tích

Related search result for "electric charge"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.