Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
either

either
['aiðə, 'i:ðə]
tính từ
cái này hay cái kia trong hai cái
you can park on either side of the street
anh có thể đỗ xe ở bên này hay bên kia đường phố
keep either one of the forms
hãy giữ một trong hai mẫu đơn đó
there's a staircase at either end of the corridor
có cầu thang ở cả hai đầu hành lang
đại từ (dùng với động từ số ít)
I've bought two cakes - you can have either
tôi đã mua hai cái bánh - anh có thể lấy một trong hai cái
take one of the books on the table - either of them will do
hãy lấy một trong hai quyển sách trên bàn - quyển nào cũng được
phó từ (dùng sau hai động từ phủ định)
I don't like the red shirt and I don't like the green one either
tôi không thích áo sơ mi đỏ mà cũng không thích cả áo sơ mi xanh
Mary won't go and Peter won't go either
Mary không đi và Peter cũng sẽ không đi
he can't hear and he can hardly speak either
nó không nghe được và hầu như cũng không nói được
dùng để nhấn mạnh (một nhóm từ phủ định)
I know a good Italian restaurant. It's not far from here, either
tôi biết một nhà hàng Italia ngon. Nó cũng không xa đây lắm
either...or...
(dùng để chỉ sự lựa chọn một trong hai)
either French or Spanish
hoặc tiếng Pháp hoặc tiếng Tây Ban Nha
I left it either on the table or in the drawer
tôi đã để nó hoặc trên bàn hoặc trong ngăn kéo
you can either write or phone to request a copy
anh có thể viết thư hoặc gọi điện thoại để xin một bản


/'aiðə,(Mỹ)'i:ðə/

tính từ
mỗi (trong hai), một (trong hai)
cả hai
on either side ở mỗi bên, ở một trong hai bên; cả hai bên

danh từ
mỗi người (trong hai), mỗi vật (trong hai); một người (trong hai); một vật (trong hai)
cả hai (người, vật)

liên từ
hoặc
either... or... ... hoặc...
either come in or go out hoặc vào hoặc ra
either drunk or mad hoặc là say hoặc là khùng

phó từ (dùng với câu hỏi phủ định)
cũng phải thế
if you don't take it, I shan't either nếu anh không lấy cái đó thì tôi cũng không lấy

Related search result for "either"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.