Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
eirenicon
eirenicon
[ai'ri:nikən]
danh từ
đề nghị hoà bình


/ai'ri:nikɔn/

danh từ
đề nghị hoà bình


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.