Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
eider
eider
['aidə]
danh từ
(động vật học) vịt biển
lông vịt biển; lông vịt


/'aidə/

danh từ
(động vật học) vịt biển
lông vịt biển; lông vịt

Related search result for "eider"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.