Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
effrontery
effrontery
['ifrʌntəri]
danh từ
tính mặt dày mày dạn, tính vô liêm sỉ


/e'frʌntəri/

danh từ
tính mặt dày mày dạn, tính vô liêm sỉ

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.