Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
efface
efface
[i'feis]
ngoại động từ
xoá, xoá bỏ
làm lu mờ; át, trội hơn
to efface oneself
tự cho mình là không quan trọng; nép mình, đứng lánh ((nghĩa bóng))


/i'feis/

ngoại động từ
xoá, xoá bỏ
làm lu mờ; át, trội hơn
to efface oneself tự cho mình là không quan trọng; nép mình, đứng lánh ((nghĩa bóng))

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "efface"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.