Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ecce homo
ecce+homo
['eksi'houmou]
danh từ
bức tranh tả cảnh Chúa Giêxu đội vòng gai


/'eksi'houmou/

danh từ
tranh Chúa Giê-xu đội vòng gai


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.