Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ebullioscopy
ebullioscopy
[i,bʌli'ɔskəpi]
danh từ
(hoá học) phép nghiệm sôi


/i,bʌli'ɔskəpi/

danh từ
(hoá học) phép nghiệm sôi


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.