Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
eau-de-vie
eau-de-vie
['oudə'vi:]
danh từ
rượu mạnh


/'oudə'vi:/

danh từ
rượu mạnh


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.