Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
e'er
e'er
['eə]
phó từ
(thơ ca) (như) ever


/'eə/

phó từ
(thơ ca) (như) ever


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.