Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
duumvir
duumvir
[dju:'ʌmvə]
Cách viết khác:
duumvirs
[du:'ʌmvəz]
danh từ, số nhiều duumvirs, duumiri
(sử học) nhị hùng


/dju:'ʌmvə/ (duumvirs) /du:'ʌmvəz/

danh từ, số nhiều duumvirs, duumiri
(sử học) nhị hùng

Related search result for "duumvir"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.