Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dumper





dumper
['dʌmpə]
Cách viết khác:
dumper truck
['dʌmpə'trʌk]
dump truck
['dʌmptrʌk]
danh từ
xe có một cái thùng lật nghiêng được để đổ những thứ trong đó; xe thùng đổ rác, sỏi cát...


/'dʌmpə/

danh từ
người đổ rác

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "dumper"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.