Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dugong

dugong


dugong

Dugongs are gentle, slow-swimming, aquatic mammals.

['du:gɔη]
danh từ, số nhiều không đổi
(động vật học) cá nược (loài thú thuộc bộ lợn biển)


/'du:gɔɳ/

danh từ, số nhiều không đổi
(động vật học) cá nược (loài thú thuộc bộ lợn biển)

Related search result for "dugong"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.