Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
duel

duel
['dju:əl]
danh từ
cuộc đọ kiếm tay đôi, cuộc đọ súng tay đôi (để thanh toán một mối bất hoà, một mối hận thù...)
an artillery duel
một cuộc đọ pháo
cuộc tranh chấp tay đôi (giữa hai người, hai đảng phái...)
nội động từ
đọ kiếm tay đôi, đọ súng tay đôi
tranh chấp tay đôi


/'dju:əl/

danh từ
cuộc đọ kiếm tay đôi, cuộc đọ súng tay đôi (để thanh toán một mối bất hoà, một mối hận thù...)
an artillery duel một cuộc đọ pháo
cuộc tranh chấp tay đôi (giữa hai người, hai đảng phái...)

nội động từ
đọ kiếm tay đôi, đọ súng tay đôi
tranh chấp tay đôi

Related search result for "duel"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.