Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
drudge
drudge
[drʌdʒ]
danh từ
người lao dịch; nô lệ, thân trâu ngựa
nội động từ
làm công việc vất vả cực nhọc, làm lao dịch; làm nô lệ, làm thân trâu ngựa


/drʌdʤ/

danh từ
người lao dịch; nô lệ, thân trâu ngựa

nội động từ
làm công việc vất vả cực nhọc, làm lao dịch; làm nô lệ, làm thân trâu ngựa

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "drudge"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.