Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
drop-scene
drop-scene
['drɔpsi:n]
danh từ
(như) drop-curtain
màn cuối; màn cuối của cuộc đời


/'drɔpsi:n/

danh từ
(như) drop-curtain
màn cuối; màn cuối của cuộc đời

Related search result for "drop-scene"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.