Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
drop-curtain
drop-curtain
['drɔp,kə:tn]
danh từ
màn hạ khi nghỉ giải lao ((cũng) gọi là drop-scene)


/'drɔp,kə:tn/

danh từ
màn hạ (khi nghỉ tạm) ((cũng) drop-scene, drop)

Related search result for "drop-curtain"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.