Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
drawing-paper
drawing-paper
['dr:ɔ:iη,peipə]
danh từ
giấy vẽ


/'dr:ɔ:iɳ,peipə/

danh từ
giấy vẽ

Related search result for "drawing-paper"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.