Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
draw-vice
draw-vice
['drɔ:vais]
Cách viết khác:
draw-tongs
['drɔ:tɔηz]
như draw-tongs


/'drɔ:tɔɳz/ (draw-vice) /'drɔ:vais/
vice) /'drɔ:vais/

danh từ số nhiều
(kỹ thuật) kìm căng dây

Related search result for "draw-vice"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.