Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
down-to-earth
down-to-earth
[,dauntə'ə:θ]
tính từ
thực tế, không viễn vông


/,dauntə'ə:θ/

tính từ
thực tế, không viển vông

Related search result for "down-to-earth"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.