Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
double-stop
double-stop
['dʌblstɔp]
ngoại động từ
(âm nhạc) chơi (hai nốt bấm) cùng một lúc trên đàn viôlông...; bấm kép


/'dʌbl'stɔp/

ngoại động từ
kéo cùng một lúc trên hai dây (đàn viôlông)

Related search result for "double-stop"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.