Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dot-and-dash
dot-and-dash
['dɔtən'dæ∫]
danh từ
bằng chấm và gạch, tạch tè
dot-and-dash code
mã moóc (bằng chấm và gạch)


/'dɔtən'dæʃ/

danh từ
bằng chấm và gạch, tạch tè
dot-and-dash code mã moóc (bằng chấm và gạch)

Related search result for "dot-and-dash"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.