Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dorter
dorter
['dɔ:tə]
Cách viết khác:
dortour
['dɔ:tə]
danh từ
phòng ngủ (ở thư viện)


/'dɔ:tə/ (dortour) /'dɔ:tə/

danh từ
phòng ngủ (ở thư viện)

Related search result for "dorter"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.