Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
domination
domination
[,dɔmi'nei∫n]
danh từ
sự thống trị
ưu thế, sự trội hơn; sức chi phối


/,dɔmi'neiʃn/

danh từ
sự thống trị
ưu thế, sự trội hơn; sức chi phối

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "domination"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.