Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dockage


/'dɔkidʤ/ (dock-dues)

/'dɔkdju:z/

dues)

/'dɔkdju:z/

danh từ

thuế biển


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "dockage"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.