Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dock-master
dock-master
['dɔk,mɑ:stə]
danh từ
trưởng bến tàu


/'dɔk,mɑ:stə/

danh từ
trưởng bến tàu

Related search result for "dock-master"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.