Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
do-all
do-all
['du:ɔ:l]
danh từ
người thạo mọi việc; người trông nom mọi việc


/'du:ɔ:l/

danh từ
người thạo mọi việc; người trông nom mọi việc

Related search result for "do-all"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.