Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
distringas
distringas
[dis'triηgæs]
danh từ
(pháp lý) lệnh tịch biên


/dis'triɳgæs/

danh từ
(pháp lý) lệnh tịch biên


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.