Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
distrainor
distrainor
[,distrei'nɔ:]
Cách viết khác:
distrainer
[dis'treinə]
như distrainer


/dis'treinə/ (distrainor) /,distrei'nɔ:/

danh từ
(pháp lý) người tịch biên

Related search result for "distrainor"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.