Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dissimilate
dissimilate
[di'simileit]
phó từ
(ngôn ngữ học) làm cho không giống nhau, làm cho khác nhau


/di'simileit/

phó từ
(ngôn ngữ học) làm cho không giống nhau, làm cho khác nhau

Related search result for "dissimilate"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.