Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
disk-harrow
disk-harrow
['disk,hærou]
Cách viết khác:
disc-harrow
['disk,hærou]
danh từ
(nông nghiệp) bừa đĩa


/'disk,hærou/

danh từ
(nông nghiệp) bừa đĩa

Related search result for "disk-harrow"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.