Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dish-wash


/'diʃ,wɔ:tə/ (dish-wash) /'diʃwɔʃ/
wash) /'diʃwɔʃ/

danh từ
nước rửa bát

Related search result for "dish-wash"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.