Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
directorial
directorial
[,direk'tɔriəl]
tính từ
(thuộc) giám đốc


/,direk'tɔriəl/

tính từ
(thuộc) giám đốc


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.