Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
diphasis




diphasis
[dai'feizik]
tính từ
(điện học) hai pha


/dai'feizik/

tính từ
(điện học) hai pha

Related search result for "diphasis"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.