Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
differentiae
differentiae
Xem differentia


/,difə'renʃiə/

danh từ, số nhiều differentiae
dấu hiệu phân biệt đặc trưng (các giống...)

Related search result for "differentiae"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.