Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
differentia
differentia
[,difə'ren∫iə]
danh từ, số nhiều differentiae
dấu hiệu phân biệt đặc trưng (các giống...)


/,difə'renʃiə/

danh từ, số nhiều differentiae
dấu hiệu phân biệt đặc trưng (các giống...)

Related search result for "differentia"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.