Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
diarize
diarize
['daiəraiz]
Cách viết khác:
diarise
['daiəraiz]
động từ
ghi nhật ký; giữ nhật ký


/'daiətaiz/ (diarise) /'daiətaiz/

động từ
ghi nhật ký; giữ nhật ký

Related search result for "diarize"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.