Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
diabolo
diabolo
[di'ɑ:bəlou]
danh từ
trò chơi điabôlô


/di'ɑ:bəlou/

danh từ
trò chơi điabôlô

Related search result for "diabolo"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.