Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dew-fall
dew-fall
['dju:fɔl]
danh từ
lúc sương sa


/'dju:fɔl/

danh từ
lúc sương sa

Related search result for "dew-fall"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.