Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
devisable
devisable
[di'vaizəbl]
tính từ
có thể nghĩ ra, có thể tìm ra, có thể sáng chế, có thể phát minh
(pháp lý) có thể để lại (bằng chúc thư)


/di'vaizəbl/

tính từ
có thể nghĩ ra, có thể tìm ra, có thể sáng chế, có thể phát minh
(pháp lý) có thể để lại (bằng chúc thư)

Related search result for "devisable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.