Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
deviation
deviation
[,di:vi'ei∫n]
danh từ
sự trệch, sự lệch, sự trệch hướng; (nghĩa bóng) sự sai đường, sự lạc đường, sự lạc lối, sự xa rời
leftist deviation
sự tả khuynh
rightist deviation
sự hữu khuynh
(toán học); (vật lý) độ lệch
angular deviation
độ lệch góc(Tech) lệch, thiên sai [TQ]; độ lệch


(thống kê) sự lệch, độ lệch
accumulated độc lệch tích luỹ
average d. độ lệch trung bình
mean d. độ lệch trung bình; độ lệch tuyệt đối
mean squara d. độ lệch bình phương trung bình
root-mean-square d. độ lệch tiêu chuẩn
standard d. độ lệch tiêu chuẩn, sai lệch điển hình

/,di:vi'eiʃn/

danh từ
sự trệch, sự lệch, sự trệch hướng; (nghĩa bóng) sự sai đường, sự lạc đường, sự lạc lối, sự xa rời
leftist deviation sự tả khuynh
rightist deviation sự hữu khuynh
(toán học); (vật lý) độ lệch
angular deviation độ lệch góc

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "deviation"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.