Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
desulphurize
desulphurize
[di:'sʌlfəraiz]
Cách viết khác:
desulphurise
[di:'sʌlfəraiz]
ngoại động từ
(hoá học) khử lưu huỳnh


/di:'sʌlfəraiz/ (desulphurise) /di:'sʌlfəraiz/

ngoại động từ
(hoá học) loại lưu huỳnh

Related search result for "desulphurize"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.