Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
desulphurization
desulphurization
[di:,sʌlfərai'zei∫n]
Cách viết khác:
desulphurisation
[di:,sʌlfərai'zei∫n]
danh từ
(hoá học) sự khử lưu huỳnh


/di:,sʌlfərai'zeiʃn/

danh từ
(hoá học) sự loại lưu huỳnh


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.