Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
desulphurise
desulphurise
Xem desulphurize


/di:'sʌlfəraiz/ (desulphurise) /di:'sʌlfəraiz/

ngoại động từ
(hoá học) loại lưu huỳnh

Related search result for "desulphurise"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.