Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
destroyable
destroyable
[di'strɔiəbl]
Cách viết khác:
destructible
[di'strʌktəbl]
tính từ
có thể bị phá hoại, có thể bị phá huỷ, có thể bị tàn phá, có thể bị tiêu diệt
có thể mất hiệu lực


/dis'trɔiəbl/ (destructible) /dis'trʌktəbl/

tính từ
có thể bị phá hoại, có thể bị phá huỷ, có thể bị tàn phá, có thể bị tiêu diệt
có thể làm mất hiệu lực


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.