Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
desirability
desirability
[di,zaiərə'biliti]
Cách viết khác:
desirableness
[di'zaiərəblnis]
danh từ
sự đáng thèm muốn; sự đáng ao ước, sự đáng khát khao


/di,zaiərə'biliti/ (desirableness) /di'zaiərəblnis/

danh từ
sự đáng thèm muốn; sự đáng ao ước, sự đáng khát khao

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "desirability"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.