Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dern


/də:n/

ngoại động từ

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (như) darn


Related search result for "dern"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.