Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
depuration
depuration
[,depju'rei∫n]
danh từ
sự lọc sạch, sự lọc trong, sự tẩy uế


/,depju'reiʃn/

danh từ
sự lọc sạch, sự lọc trong, sự tẩy uế

Related search result for "depuration"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.