Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dependency
dependency
[di'pendənsi]
danh từ
quốc gia phụ thuộc, quốc gia lệ thuộc
The Hawaiian Islands are no longer a dependency of the USA
Quần đảo Hawai không còn là nước phụ thuộc Mỹ nữa


/di'pendənsi/

danh từ
vật phụ thuộc; phần phụ thuộc
nước phụ thuộc

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "dependency"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.