Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dependable
dependable
[di'pendəbl]
tính từ
có thể tin được, đáng tin cậy, có căn cứ
a dependable man
người đáng tin cậy
a dependable piece of news
mẩu tin có căn cứ, mẩu tin có thể tin được


/di'pendəbl/

tính từ
có thể tin được, đáng tin cậy, có căn cứ
a dependable man người đáng tin cậy
a dependable piece of news mẫu tin có căn cứ, mẫu tin có thể tin được

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "dependable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.